วารินทร์ใหล บัญญัติ. “Basic Properties and Carbonation of Concrete Replaced With Different Binders”. Srinakharinwirot University Engineering Journal 13, no. 1 (August 15, 2018): 27–38. Accessed May 25, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/140217.