1.
ปานแป้น ช, อารีรักษ์ ก, อารีรักษ์ ก. Harmonic Elimination using Active Power Filter for Non-Sinusoidal Voltage Source System. sej [Internet]. 2019 Sep. 13 [cited 2024 May 26];14(2):74-90. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/167410