การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
ภายใต้หัวข้อ : “วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
(Thailand-Driven Research & Innovation)”
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563   ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/

124.jpg