[1]
ไกรเลิศ ธ. 2021. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง สันติวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่. คุรุสภาวิทยาจารย์. 2, 2 (ส.ค. 2021), 84–92.