[1]
สุภานันท์ ว. 2021. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: The Development of Critical Reading and thinking Skills Exercises, Thai Language Cluster for Mathayomsuksa 1 Students. คุรุสภาวิทยาจารย์. 2, 3 (ธ.ค. 2021), 52–64.