[1]
ธัญรัตนศรีสกุล เ. และ รอดอยู่ ม. 2021. รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : THE STUDENTS INTERVENTION SYSTEM MODEL FOR MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS OF RACHINEEBURANA SCHOOL DURING CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) EPIDEMIC. คุรุสภาวิทยาจารย์. 2, 3 (ธ.ค. 2021), 101–118.