[1]
พัดปุย พ. 2021. การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม: A STUDY ON THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF STUDENTS STUDYING ANTI-CORRUPTION COURSE AT CHIANG YUEN PITTAYAKOM SCHOOL. คุรุสภาวิทยาจารย์. 2, 3 (ธ.ค. 2021), 77–88.