[1]
อ่องแสงคุณ ด. 2021. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม บูรณาการสาระท้องถิ่น เรื่อง นาเกลือสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง): THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA BASED ON THE CONCEPTS OF SCIENCE, TECHNOLOGY, SOCIETY AND ENVIRONMENT WITH INTEGRATING LOCAL CURRICULUM ON THE TITLE “NA KLUA SAMUTSAKHON”, TO ENCOURAGE ANALYTICAL THINKING AND SCIENTIFIC ATTITUDE ABILITIES OF THE STUDENTS IN PRIMARY 5, WAT SOPHANARAM SCHOOL (PLANG RUAM RAT BAMRUNG). คุรุสภาวิทยาจารย์. 2, 3 (ธ.ค. 2021), 15–26.