(1)
พิมพิลา พ.; โพธิ์ปาน จ.; ขมิ้นทอง จ.; พงศ์ด้วง เ.; อินทรโชติ ห.; ตุลย์เมธาการ ม. ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564. JTPD 2021, 2, 56-70.