(1)
สุภานันท์ ว. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: The Development of Critical Reading and Thinking Skills Exercises, Thai Language Cluster for Mathayomsuksa 1 Students. JTPD 2021, 2, 52-64.