(1)
นารีบุตร ภ. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: THE EFFECT OF AN OPEN APPROACH INSTRUCTIONAL MANAGEMENT TOWARDS MATHEMATICS ACHIEVEMENT ON ONE VARIABLE LINEAR EQUATION OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS. JTPD 2021, 2, 41-51.