(1)
พัดปุย พ. การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม: A STUDY ON THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF STUDENTS STUDYING ANTI-CORRUPTION COURSE AT CHIANG YUEN PITTAYAKOM SCHOOL. JTPD 2021, 2, 77-88.