แช่มรัมย์ ภ. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอุปราคาตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: The Effect of Science Learning Activity Package on Eclipse Based on 5E Inquiry Learning Cycle Model and the Watching of Partial Solar Eclipse for Grade 6th students . คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 27–40, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243441. Acesso em: 28 ก.ย. 2023.