เมฆขยาย ศ. รูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 93–106, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243474. Acesso em: 1 ต.ค. 2023.