พันธะลี ส.; เรืองประจวบกุล ป. การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับนิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 121–133, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244117. Acesso em: 1 ต.ค. 2023.