พิมพิลา พ.; โพธิ์ปาน จ.; ขมิ้นทอง จ.; พงศ์ด้วง เ.; อินทรโชติ ห.; ตุลย์เมธาการ ม. ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564. คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 56–70, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244445. Acesso em: 22 ก.ย. 2023.