สุภานันท์ ว. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: The Development of Critical Reading and thinking Skills Exercises, Thai Language Cluster for Mathayomsuksa 1 Students. คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 52–64, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244588. Acesso em: 1 ต.ค. 2023.