นารีบุตร ภ. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: THE EFFECT OF AN OPEN APPROACH INSTRUCTIONAL MANAGEMENT TOWARDS MATHEMATICS ACHIEVEMENT ON ONE VARIABLE LINEAR EQUATION OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS. คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 41–51, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244674. Acesso em: 1 ต.ค. 2023.