ธัญรัตนศรีสกุล เ.; รอดอยู่ ม. รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : THE STUDENTS INTERVENTION SYSTEM MODEL FOR MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS OF RACHINEEBURANA SCHOOL DURING CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) EPIDEMIC. คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 101–118, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/245273. Acesso em: 1 ต.ค. 2023.