พัดปุย พ. การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม: A STUDY ON THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF STUDENTS STUDYING ANTI-CORRUPTION COURSE AT CHIANG YUEN PITTAYAKOM SCHOOL. คุรุสภาวิทยาจารย์, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 77–88, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/245439. Acesso em: 28 ก.ย. 2023.