แช่มรัมย์ ภคนันท์. 2021. “ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอุปราคาตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: The Effect of Science Learning Activity Package on Eclipse Based on 5E Inquiry Learning Cycle Model and the Watching of Partial Solar Eclipse for Grade 6th Students”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (3):27-40. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243441.