เมฆขยาย ศุภากร. 2021. “รูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (2):93-106. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243474.