ไกรเลิศ ธีรนันทน์. 2021. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง สันติวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (2):84-92. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243620.