พันธะลี สมหวัง, และ เรืองประจวบกุล ปภาวรินทร์. 2021. “การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับนิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (2):121-33. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244117.