พิมพิลา พีระพัฒน์, โพธิ์ปาน จารุกิตติ์, ขมิ้นทอง จตุรงค์, พงศ์ด้วง เพ็ญพิชชา, อินทรโชติ หทัยทิพย์, และ ตุลย์เมธาการ มนตา. 2021. “ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (2):56-70. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244445.