สุภานันท์ วิระวรรณ. 2021. “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: The Development of Critical Reading and Thinking Skills Exercises, Thai Language Cluster for Mathayomsuksa 1 Students”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (3):52-64. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244588.