ธัญรัตนศรีสกุล เมธาสิทธิ์, และ รอดอยู่ มนต์เมืองใต้. 2021. “รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : THE STUDENTS INTERVENTION SYSTEM MODEL FOR MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS OF RACHINEEBURANA SCHOOL DURING CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) EPIDEMIC”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (3):101-18. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/245273.