พัดปุย พุฒิพัฒน์. 2021. “การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม: A STUDY ON THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF STUDENTS STUDYING ANTI-CORRUPTION COURSE AT CHIANG YUEN PITTAYAKOM SCHOOL”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (3):77-88. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/245439.