อ่องแสงคุณ ดวงสมร. 2021. “ WAT SOPHANARAM SCHOOL (PLANG RUAM RAT BAMRUNG)”. คุรุสภาวิทยาจารย์ 2 (3):15-26. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/245682.