[1]
เมฆขยาย ศ., “รูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, JTPD, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 93–106, ส.ค. 2021.