[1]
ไกรเลิศ ธ., “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง สันติวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่”, JTPD, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 84–92, ส.ค. 2021.