[1]
พันธะลี ส. และ เรืองประจวบกุล ป., “การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับนิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”, JTPD, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 121–133, ส.ค. 2021.