[1]
พิมพิลา พ., โพธิ์ปาน จ., ขมิ้นทอง จ., พงศ์ด้วง เ., อินทรโชติ ห., และ ตุลย์เมธาการ ม., “ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564”, JTPD, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 56–70, ส.ค. 2021.