[1]
สุภานันท์ ว., “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: The Development of Critical Reading and thinking Skills Exercises, Thai Language Cluster for Mathayomsuksa 1 Students”, JTPD, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 52–64, ธ.ค. 2021.