[1]
นารีบุตร ภ., “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: THE EFFECT OF AN OPEN APPROACH INSTRUCTIONAL MANAGEMENT TOWARDS MATHEMATICS ACHIEVEMENT ON ONE VARIABLE LINEAR EQUATION OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS”, JTPD, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 41–51, ธ.ค. 2021.