แช่มรัมย์ ภ. “ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอุปราคาตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: The Effect of Science Learning Activity Package on Eclipse Based on 5E Inquiry Learning Cycle Model and the Watching of Partial Solar Eclipse for Grade 6th Students”. คุรุสภาวิทยาจารย์, ปี 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 27-40, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243441.