เมฆขยาย ศ. “รูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. คุรุสภาวิทยาจารย์, ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 93-106, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243474.