ไกรเลิศ ธ. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง สันติวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่”. คุรุสภาวิทยาจารย์, ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 84-92, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243620.