พันธะลี ส., และ เรืองประจวบกุล ป. “การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับนิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”. คุรุสภาวิทยาจารย์, ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 121-33, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244117.