พิมพิลา พ., โพธิ์ปาน จ., ขมิ้นทอง จ., พงศ์ด้วง เ., อินทรโชติ ห., และ ตุลย์เมธาการ ม. “ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564”. คุรุสภาวิทยาจารย์, ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 56-70, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244445.