สุภานันท์ ว. “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: The Development of Critical Reading and Thinking Skills Exercises, Thai Language Cluster for Mathayomsuksa 1 Students”. คุรุสภาวิทยาจารย์, ปี 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 52-64, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/244588.