อ่องแสงคุณ ด. “ WAT SOPHANARAM SCHOOL (PLANG RUAM RAT BAMRUNG)”. คุรุสภาวิทยาจารย์, ปี 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 15-26, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/245682.