About the Journal

วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review Article) ของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ (Engineering and Technology)

 

วารสารนี้ใช้กระบวนการตรวจสอบแบบปกปิดสองทาง  ต้นฉบับแต่ละฉบับจะถูกกลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการเพื่อให้เหมาะสมกับวารสาร ต้นฉบับที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมจะถูกส่งไปยังผู้ตัดสิน 3 คนเพื่อทำการตรวจสอบแบบ double-blind peer review เพื่อประเมินคุณภาพวารสาร  กองบรรณาธิการประเมินผลการตรวจทานและตัดสินใจใน 3 รูปแบบดังนี้ 1) ยอมรับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2) ต้องแก้ไข 3) ปฏิเสธ