Approach to reducing greenhouse gases. Case study: Science Center for Education Thepsatri Rajabhat University

Authors

  • วรวิทย์ ลีลาวรรณ Industrial Technology
  • ธนากร เมียงอารมณ์ Industrial Technology

Keywords:

The reduction of greenhouse gases, Kilograms of carbon dioxide quivalent, Product life cycle assessment (LCA)

Abstract

 The purpose of this research is to search for alternative of The Greenhouse Gas reduction and to find how to reduce the amount of The Greenhouse Gas, The summary result is collected from selected representative samples. (1) Fuel Energy (2) A4 70 gram paper. (3) Office equipment (4) Plastic PET bottle 600 cc. (5) air conditioner (6) Foods (7) Changing the type of light bulbs. By collecting and analyzing data to compare the amount of the reduction greenhouse gases. The procedure of this research is to find cost and percentage of The Greenhouse Gas reduction in each method which will be shown the result in “kgCO2e”. As a result (1) The comparison of LPG Fuel and Benzine Fuel The greenhouse gas reduction is 77.25%, The comparison of NGV Fuel and Diesel Fuel The greenhouse gas reduction is 82.84% (2) The comparison of use not wood free and Wood Free Paper The greenhouse gas reduction is 4.43% (3) The comparison of  Computer notebook and Computer Desktop The Greenhouse gas reduction is 83.3% (4) The comparison of Plastic PET bottle 600 cc. Type A and Type B The greenhouse gas reduction is 1.35% (5) The comparison of Inverter air conditioner and air conditioner The greenhouse gas reduction is 2.12% (6) The comparison of Beef consumption and shrimp consumption The greenhouse gas reduction is 66.62%, The comparison of Pork consumption and shrimp consumption The greenhouse gas reduction is 74.32%, The comparison of Chicken consumption and shrimp consumption The greenhouse gas reduction is 92.56% (7)The comparison of Fluorescent bulb 36 watts and Tornado bulbs 65 watts The greenhouse gas reduction is 0.3%, The comparison of Fluorescent bulb 18 watts and Tornado bulbs 65 watts The greenhouse gas reduction is 5.84%

References

1. เกรียงศักดิ์ แก้วเล็ก. 2551. การศึกษาความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวี (NGV) แทนน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
2. ขนิษฐา ยาวะโนภาส. 2553. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน: กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.
3. จุไรรัตน์ ธิไหล. 2552. พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าราชบุรี.การค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. แจ่มนิดา คณานันท์. 2555. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่ทำงานของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
5. ธนัท พูลประทิน, มนตรี สว่างพฤกษ์ และธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ. 2554. การวิเคราะห์คาร์บอนฟุต พริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
6. ธันยา สิงห์ราชา, เจริญ สุนทราวาณิชย์ และเจริญชัย โขมพัตราภรณ์. 2554. การประเมินค่าคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ที่เกิดจากกิจกรรมการรับ-ส่งพนักงานในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ.การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554.
7. ธารินี บัวดิษฐ์, สยาม อรุณศรีมรกต, กัมปนาท ภักดีกุล และพัฒน ทวีโภค. 2553. การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดนํ้าเสียแบบ Oxidation Pond และ Extended Aeration Activated Sludge ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9.
8. บุตรบำรุง ธรรมโชติ. (มปป.). การประหยัดพลังงานในอาคารพาณิชย์: กรณีศึกษาอาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
9. มุทิตา ยันบูรพา. 2554. Clean Technology. วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2554.
10. วราพร โรจน์ทนงสกุล. 2550. การประหยัดพลังงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และการมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.
11. ศรัญญา ลอยรังษี และ สุมาลี อาภรณ์แสงสว่าง. 2553. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบุคคล. โครงงานวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.12. ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555. (ออนไลน์). สืบค้นค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากhttp://www.bma.go.th
13. สรีลา ทั้งรักษ์. 2550. พฤติกรรมการประหยัดพลังงานในครัวเรือนกรณีของบุคลากร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต.
14. สุคนธ์ มาศนุ้ย. 2551. พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
15. สุชาติ ค้าทางชล. 2555. ประสิทธิผลการนำนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปปฏิบัติของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์.
16. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2550. การรับมือกับภาวะโลกร้อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2553. ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร. (ออนไลน์). สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จาก: http://www.onep.go.th
18. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. (ออนไลน์). สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จาก www.thaienergynews.com.
19. สำนักวิชาการพลังงานภาค 2 กระทรวงพลังงาน. 2553. ก๊าซเรือนกระจก. (ออนไลน์). สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จาก www.region2.m-energy.go.th/

Downloads

Published

2019-06-28

Issue

Section

ResearchArticles