The way to increase the output of wood chips as a piece of furniture

Authors

  • ขจรศักดิ์ สงวนศักดิ์ Industrial Technology

Keywords:

Wooden Furniture, Productivity

Abstract

 This project is a study on how to increase the output of waste wood as a piece of furniture with two objectives: to compare the value of waste wood after transformation into a shelf. The study found that in the past, there were 1 scoop of wood weighing 1 car for 1,500 baht, while 1 scoop of wood weighed 4 cars. As a result, the cost of labor cost is 48,000 baht per month, while the cost of labor is about, 6,000 baht. The cost is Bt. 10,800 per month, resulting in a cost of furniture production of 58,800 baht per month, while furniture production is 126,000 baht per month. The total profit was 6,300 baht per month, resulting in a net profit margin of 60,900 baht per month. The profit margin was the same as that of the traditional wood scraps. Converted into new furniture, the shelves were worth 54,900 baht.

References

1. นพวรรณ ชีวอารี. 2555. การวิจัยและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปในชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐม. ปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรม
ศ า ส ต ร์ ม ห า บั ณ ฑิ ต , ส า ข า วิ ช า น วั ต ก ร ร ม ก ร อ อ ก แ บ บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. นิ ค ม แ ห ล ม ศั ก ดิ์ แ ล ะ อั จ ฉ ริ ย ะ โ ช ติ ขั น ธ์ . 2550 .
การผลิตและคุณสมบัติของน้้าส้มควันไม้จากไผ่ และได้ตัด
ขยายระยะที่สถานีเกษตรอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่.
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า โ ท , ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ .
กรุงเทพฯ
3. บงกช ประสิทธิ์ และคณะ. 2550. การผลิตไฟฟ้า
จากแก๊สชีวมวลเพื่อน้า ไปสู่ชุมชน. ปริญญานิพนธ์วิทยาลัย
พลังงานทดแทน, มหาวิทยาลัย นเรศวร.
4. บุญญฤทธิ์ โรจน์รัตน์ . 2552. ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของ
ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต . วิ ท ย า นิ พ น ธ์ , ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
ชั่งน้้าหนักของเศษไม้แบบเดิมกับวิธีการน้าเศษไม้มาแปร
สภาพเป็นเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของแบบใหม่มีค่าเท่ากับ
54,900 บ า ท โ ด ย มีลั กษ ณ ะ ของ เศษ ไ ม้ที่ แป รส ภา พ เป็น
เฟอร์นิเจอร์ดังรูปที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ
รูปที่ 3 เฟอร์นิเจอร์ที่แปรสภาพจากเศษไม้ (แบบ 2)
5. บันเทิง เพียรค้า. 2539. ศึกษารูปแบบการจัดการ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ข อ ง ค รั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต ช น บ ท . วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
6. ประ ช า ค ง ศ รีเจ ริญ . 2548. ศึ กษ า กา รจั ด กา รมู ล
ฝอยในครัวเรือนในเขต เทศบาล ต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่
สายจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต, มหาลัยแม่ฟ้าหลวง.
7. ประลอง ด้ารงไทย. 2540. การศึกษาทดลองการ
เปรียบเทียบวิธีการผลิตและคุณภาพของถ่าน ตามวิธีการ
เผาแบบท้องถิ่นของกรมป่าไม้. การประชุมทางวิชาการ
ขอ งม หา ลั ยเ กษ ต รศ าส ต ร์ ครั้ งที่ 35 : ส าข าพื ช ส่ง เส ริ ม
นิเทศศาสตร์เกษตร. (หน้า 709-717). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาลัยเกษตรศาสตร์.
8. ปรัชญา ผิวผาง. 2549. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ
ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของประชาชนที่อยู่ในเขตก่อสร้าง
ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานจังหวัดขอนแก่น.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม.

Downloads

Published

2019-07-28

Issue

Section

ResearchArticles