กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการบริหารห่วงโซ่อุปทานผลผลิตทุเรียนและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดแยกทุเรียนด้วยหลักการ SCOR Model ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF