กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy