Return to Article Details การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ : กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy