The Effects of Learning Management through the 21st Century Collaborative Teaching Series on Learning Achievement about the production of herbal drinks for Mathayomsuksa 3 Students

Authors

  • ปาจรีย์ หละตำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

Keywords:

Keywords: Collaborative learning in the 21st century, Achievement, Satisfaction

Abstract

Abstract

            This research aims to: 1) Develop a collaborative learning management plan for the 21st century on an academic achievement about the production of herbal drinks For Mathayomsuksa 3 students to be effective 80/80 2) Study the learning achievement of Mathayomsuksa 3 students before and after 21st century cooperative learning management and 3) study the satisfaction of Mathayomsuksa 3 students towards learning management using the teaching model  join hands in the 21st century. The samples used in this research were 20 students in Mathayomsuksa 3, which were selected by specific the research instruments were: 1) the 21st century collaborative learning management plan on the production of herbal drinks 2) the achievement test 3) the student satisfaction model. The statistics used for data analysis were mean percentage, standard deviation and t-test Dependent. The research results were found that  Mathayomsuksa 3 students who were taught in the 21st century collaborative learning activity package on the production of herbal drinks. Has an efficiency of 81.91/82.66 with an average pre-school score of 44.60, the post-study average score was 51.10, higher than the set benchmark 80/80. The students' learning achievement was higher, with the mean score after studying higher than before learning at the statistical significance level of .05 The students in Mathayomsuksa 3 were the most satisfied with the learning management with the collaborative teaching set in the 21st century at the highest level

 

 

 

References

เอกสารอ้างอิง
กมลวรรณ วิพรรณะ, อุษา ปราบหงส์, และพจมาน ชำนาญกิจ. (2560). การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบการแบ่งปันความสำเร็จ (STAD) แบบช่วยกันคิดช่วยกันเรียน (TAI) และแบบเรียนรู้ร่วมกัน (LT)
วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 9(25), 209-220.

กาญจนา จัตุพันธ์ และกาญจนา สานุกูล. (2560). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative
learning) ในชั้นเรียน วิชาระบบสุขภาพ กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขชั้นสูงเทคนิค เภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 8, 22 มิถุนายน 2560. หาดใหญ่ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
จงกล เขียนปัญญา. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 5(2), 127-136.
ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, และสุชาวดี เกษมณี. (2558). การพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การทำงานเป็นทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมือง ทหารอากาศบำรุงกรุงเทพมหานคร. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 30(3),
158-167.
บุญจิราภรณ์ จีนโน. (2555). ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(1), 63-79.
ประกิต ไชยธาดา. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ในรายวิชาปฏิบัติการเคมี 2 หัวข้อการเตรียมสารละลาย ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้, 5(2), 55-64.
ประภาพรรณ แก้วเหมือน, บุญจันทร์ สีสันต์, และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล. (2558). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 14(3), 173-179.
ยุภาพร นอกเมือง, และพรพิมล แวงกลาง. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ. วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 14(2), 61-70.
ลลิลทิพย์ วรรณพงษ์, และแสงสุรีย์ ดวงคำน้อย. (2563). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีต่อ
การศึกษาวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการจัดการชั้นเรียนเชิงรุก
ร่วมกับเทคนิค STAD. วารสารมจรอุบลปริทัศน์, 5(3), 425-438.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิธีสร้างการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ศรศรี – สฤษดิ์วงศ์มูลนิธิ.
สุกัญญา จันทร์แดง. (2556). ผลการจัดการเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการทำงานร่วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(2), 567-581.


เอกพันธ์ โห้พันธ์. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ วิชาสังคมศึกษา สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารสิกขาศึกษาศาสตร์, 4(1), 93-105.

Downloads

Published

2022-03-14

How to Cite

หละตำ ป. (2022). The Effects of Learning Management through the 21st Century Collaborative Teaching Series on Learning Achievement about the production of herbal drinks for Mathayomsuksa 3 Students . Journal of Science and Technology Songkhla Rajabhat University, 2(2), 1–14. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru/article/view/245067

Issue

Section

Research Article