การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของวัสดุสิ้นเปลือง: กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารแปรรูป

  • Walailak Atthirawong ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Thidaporn Phonnon ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Auksarapak Lamaipun ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Patriya Seanoun Student at Department of Statistics Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Abstract

This  research  aims  to  find  the  optimal  order  policies  of   supplies  used  in  a food production plant. Currently, this case company has determined policy for purchasing those required supplies according to their demands from the past which did not have any policy applied as yet. According to the past data, it was revealed that some items were shortage, whereas the others had too much amounts than the requirements. As a result, the total inventory cost was increased. The research was proposed the optimal order policy to determine a suitable inventory level and reorder point for supplies item for the case company. ABC classification technique was applied for grouping supplies items and then only one item i.e. heat seal tape was employed as a representative for analysis using Economic Order Quantity and Monte Carlo Simulation techniques. After that, the total inventory costs from both techniques were compared in order to select the suitable one.

               The findings were revealed that the Monte Carlo Simulation techniques gave a lower cost. While considering a coefficient of variation (VC) of the usage demand of heat seal tape within a past year, it was 1.27. It is accordance with Peterson-Silver rule which stated that if the usage demand of each item is not stable or VC is higher than 0.20, EOQ technique is not appropriate for determining a suitable inventory level and reorder point.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณัฎฐา ดวงศรี, ดวงพร จันทร์อ่อน และธันยาภรณ์ สาลี. (2560). การหาปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสมโดยใช้การจำลองสถานการณ์ แบบมอนติคาร์โล : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ฝ่ายครัวการบินไทย. ปัญหาพิเศษสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ธนัญญา วสุศรี. (2552). การจัดการสินค้าคลังและการกระจายสินค้า.กรุงเทพ ฯ: หจก.สุเนตรฟิล์ม
ธนัญญา วสุศรี และ วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์. (2553). การบริหารสินค้าคงคลัง. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง โครงการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในประเทศไทย.
พิภพ ลลิตาภรณ์. (2552). การบริหารพัสดุคงคลัง. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์. (2561). การวางแผนการผลิต. กรุงเทพ ฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
วัลลภ ภูผา. (2557).การประยุกต์ใช้เทคนิคการจําลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา การจัดซื้อวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารแปรรูป.วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 88(27), 41-56.
Hong J.D. and Hayya J.C. (1990). On an (s, Q) Production Policy for an Integrated Inventory Model for a Single Product with Linearly Increasing Demand. The Journal of the Operational Research Society, 41(10), 931-942.
Khouja M. (1995). The economic production lot size model under volume flexibility. Computers and Operations Research, 22(5), 515–523.
Lordahl, A. E. and Bookbinder J. H. (1994). Order-statistic calculation, costs and service in an (s, Q) inventory system. Naval Research Logistics, 81–97.
Published
2019-12-24
How to Cite
Atthirawong, W., Phonnon, T., Lamaipun, A., & Seanoun, P. (2019). การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของวัสดุสิ้นเปลือง: กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารแปรรูป. Journal of Applied Statistics and Information Technology, 4(2), 1-17. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/article/view/204743